VPN

Endpoint-Control

VPN (Virtual Private Network) หรือ “เครือข่ายส่วนตัวเสมือน” ใช้เทคนิคการทำ tunneling วิ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็เสมือนว่ายังใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยู่ หลังจากเชื่อมต่อ VPN แล้ว ข้อมูลจราจรทั้งหมดจะวิ่งมายังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยก่อนออกสู่อินเทอร์เน็ต

เนื่องจากการเชื่อมต่อ VPN ทำให้เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จึงทำให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำกัดให้ใช้งานได้จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

Free Download

Screen Shot 2561-01-15 at 23.29.13 Screen Shot 2561-01-15 at 23.29.23 Screen Shot 2561-01-15 at 23.29.30 Screen Shot 2561-01-15 at 23.29.38 Screen Shot 2561-01-15 at 23.29.45 Screen Shot 2561-01-15 at 23.29.57

 

ข้อตกลงการใช้งาน

  1. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
  2. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะถูกบันทึกการใช้งานไว้ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
  3. ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่เกิดผลกระทบต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น ผู้ดูแลระบบสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้ต้องใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่แจกจ่ายให้ผู้อื่น เนื่องด้วยเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
  5. การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

Screen short คู่มือ (การตั้งค่า)

  1. ให้ทำการตั้งค่า VPN ตามข้อมูลเฉพาะดังนี้
  2. Remote Gateway : 202.29.52.220
  3. Customise Port : 10443
  4. Username : ให้ใช้ user ที่ท่านใช้เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย URU-Wifi

Screen Shot 2561-01-15 at 23.55.25

5.   เมื่อกรอกข้อมูลครบจะมีกล่อง Remote Access ให้กรอก Username Password เมื่อท่านกรอกแล้วจะสามารถเข้าสู่ระบบ VPN ได้ทันที

Screen Shot 2561-01-15 at 23.55.45

 

คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม FULL (DOWNLOAD)