ภารกิจ Configure ระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถออนไลน์ได้บนระบบมือถือ

ผู้มอบหมายภารกิจ : สำนักงานลำรางกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

c

Continue reading

By admin

เข้า MA ระบบส่งสัญญาณเครือข่าย อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตู้ Outdoor 1

เข้า MA ระบบส่งสัญญาณเครือข่าย อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตู้ Outdoor 1

MA1

ภาพ Link Fiber Down สังเกตุ ช่องที่มีสายสีเหลืองเสียบอยู่ด้านล่างไฟแสดงสถานะ Port จะไม่ติด

Continue reading

By admin

วิเคราะห์วางระบบ Air Flow Control ห้อง Data Center

ผู้ร่วมสำรวจ : รองอธิการบดีธนัตถา กรพิทักษ์

หัวหน้าสำนักงาน พชรพล อิ่มทอง

หัวหน้างานวิศวกรรมเครือข่าย พิเชฐ ลือโฮ้ง

งานวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักงานอธิการบดี

บริษัท EDCO : Mr.Amnaj Santa

MA5

By admin