ภารกิจ Configure ระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถออนไลน์ได้บนระบบมือถือ

ผู้มอบหมายภารกิจ : สำนักงานลำรางกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

c

Continue reading

By admin

เข้า MA ระบบส่งสัญญาณเครือข่าย อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตู้ Outdoor 1

เข้า MA ระบบส่งสัญญาณเครือข่าย อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตู้ Outdoor 1

MA1

ภาพ Link Fiber Down สังเกตุ ช่องที่มีสายสีเหลืองเสียบอยู่ด้านล่างไฟแสดงสถานะ Port จะไม่ติด

Continue reading

By admin

วิเคราะห์วางระบบ Air Flow Control ห้อง Data Center

ผู้ร่วมสำรวจ : รองอธิการบดีธนัตถา กรพิทักษ์

หัวหน้าสำนักงาน พชรพล อิ่มทอง

หัวหน้างานวิศวกรรมเครือข่าย พิเชฐ ลือโฮ้ง

งานวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักงานอธิการบดี

บริษัท EDCO : Mr.Amnaj Santa

MA5

By admin

ประเมินความพึงพอใจงานติดตั้งใหม่ NEW INSTALL ระบบเครือข่ายทั้งหมดของห้องการคลัง

ภารกิจงานพิเศษ : ติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณและโปรแกรม MIS กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561

แบบประเมิน : LINK VIEW

Screen Shot 2561-03-28 at 18.31.58 Screen Shot 2561-03-28 at 18.32.12

Continue reading

By admin